2020-06-11 Kaptajnsmøde 50 referat

ImagickException thrown

Failed to read the file